Privacyverklaring Tandartsenpraktijk Endo Kalmthout

(1 september 2018)

Praktijk voor Endodontie Kalmthout en de tandartsen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft over deze verklaring of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

BVBA Praktijk voor Endodontie Kalmthout, Heidestatiestraat 34, 2920 Kalmthout

per mail: kalmthoutendo@gmail.com

Binnen de praktijk is tandarts Frederick Hendrickx verantwoordelijk voor de bewaking van uw persoonsgegevens 

WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden door Endo Kalmthout verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Om u gezondheidszorgen te kunnen verlenen
 • Om u te kunnen uitnodigen voor het verlenen van gezondheidszorgen
 • Om de overheid en partners in de verplichte ziekteverzekering te kunnen voorzien van gegevens zodat uw recht op zorg verzekerd is
 • Om de beveiliging van de praktijk te verzekeren door camerabewaking
 • Om u persoonlijk en andere belanghebbenden (verwijzers tandartsen) te kunnen informeren omtrent persoonlijke gezondheidszaken of -behandelingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, mutualiteitsnummer, rijksregisternummer
 • Persoonlijke contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke administratieve gegevens: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Persoonlijke medische gegevens: gegevens betreffende algemene gezondheid en mondgezondheid en alle daaraan gekoppelde gegevens (inbegrepen RX foto’s en verslagen)

We verwerken deze verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en deze gegevens zijn enkel toegankelijk door diegenen die er in de uitoefening van hun functie toegang toe dienen te hebben.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens welke wij verwerken kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de administratie rond de zorgen en de terugbetaling van de zorgen door de sociale zekerheid
 • Het verzorgen van tandheelkundige diensten
 • Het verwerken en opslaan van de gegevens via IT-infrastructuur
 • Het opvolgen van mondverzorging en het uitnodigen van patiënten voor tandheelkundige behandeling en recall (door middel van een SMS en email)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen als wij met deze partijen geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij in deze verwerkersovereenkomst de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Wij geven zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU / EER.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor (mondelinge) toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Praktijk voor Endodontie Kalmthout bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden minstens tot 20 jaar na het na laatste gebruik bijgehouden. Genomen röntgenbeelden worden volgens de wet 10 jaar bijgehouden.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De volgende maatregelen maken daar deel van uit:

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Alle personen die namens Endo Kalmthout van uw gegevens kennis kunnen nemen of toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Op onze systemen wordt een gebruikersnaam en wachtwoord vereist voor toegang.
 • Op onze systemen worden de gegevens geëncrypteerd bewaard.
 • Persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd of via encryptie beschermd als dit mogelijk is.
 • Wij maken regelmatig back-ups van de persoonsgegevens om deze bij fysieke of technische incidenten te kunnen herstellen of recupereren.
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen.
 • Toegang tot onze gebouwen is slechts mogelijk door middel van toegangscontrole.
 • Doorsturen van persoonsgegevens en verslagen van behandeling gebeurt per mail van arts naar arts.

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u verwerkt hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Om misbruik te voorkomen en controle te bewaren op de rechtvaardiging van de aanvragen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij de pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers voor zover dat niet in conflict is met de rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ook dan kunnen wij u vragen om u te identificeren Voordat wij gehoor kunnen geven aan dergelijk verzoeken zal de rechtsgrond in overweging genomen worden om dit verzoek geheel of gedeeltelijk in te willigen.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met de verwerkingsverantwoordelijke op te nemen. De contactgegevens vindt u bovenaan deze privacy verklaring.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (dit is de voormalige Privacy Commissie of CBPL) die de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming is in België.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

Praktijk voor Endodontie Kalmthout kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen via de website.